WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkującym Gminę Brzozów, u których dochód miesięczny na osobę w rodzinie  nie może być większy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1509 z późn. zm.); a obecnie wynosi 528,00 zł.

W szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

O stypendium szkolne mogą ubiegać się:

• uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników szkół społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

• wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Wymagane dokumenty

          wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzozów (wniosek do pobrania dostępny poniżej),

          zaświadczenia/oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel. 134341089, pok. 10 (parter).

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

• uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

• słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego;

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r., poz. 1327 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2019 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Brzozów (uchwała do pobrania poniżej).

Formy stypendium szkolnego

          całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, kolegium, ośrodku w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie,

          pomocy rzeczowej, jako całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki,

          całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć kosztów zakwaterowania w internacie, bursie lub stancji, kosztów dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej; dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Armii Krajowej 1, tel. 134341089.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Brzozowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Brzozowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wniosek i załączniki do pobrania na stronie Urzędu Miejskiego

http://brzozow.pl/index.php/oswiata-2/pomoc-materialna-o-charakterze-socjalnym-dla-uczniow/


 

WARUNKI PRZYZNANIA STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021