Informacja o rekrutacji dzieci do Przedszkola

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy informuje o rozpoczęciu od 8 lutego 2021 r. rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Przysietnicy.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica dziecka. Wnioski o przyjęcie do przedszkola należy składać w sekretariacie przedszkola w dniach od 8 lutego  do 26 lutego 2021 r.

O przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 mogą się ubiegać dzieci urodzone w roku:

2018

2017

2016

2015

W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

 

Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.  Rodzice tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Jeżeli rodzice pracują, prosimy o dołączenie do wniosku zaświadczenia z miejsca pracy wydanego przez pracodawcę lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeśli prowadzona jest własna działalność).

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Brzozowa <<pobierz>>

Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/190/2020 <<pobierz>>

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola <<pobierz>>

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka <<pobierz>>

Deklaracja posiłków i godzin opieki przedszkolnej <<pobierz>>

Oświadczenie o wielodzietności rodziny <<pobierz>>          

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola  <<pobierz>>

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły <<pobierz>>

Klauzula RODO <<pobierz>>

Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka <<pobierz>>

Upoważnienie do odbioru dziecka <<pobierz>>

Oświadczenie o  wysokości dochodów <<pobierz>>

Załączniki będą dostępne od 5 lutego 2021 r.