Ogólne sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia:

 

1)      Odpowiedzi ustne

2)      Prace pisemne :

a)   kartkówka - obejmuje do trzech ostatnich tematów, nie wymaga powtórzenia, trwa do 20, minut, jest niezapowiedziana.

b)   praca klasowa zapowiedziana  tydzień wcześniej (wpis ołówkiem do dziennika), poprzedzona lekcją powtórzeniową, czas trwania od l-2 godzin lekcyjnych.

c)    dyktando - trwa do 20 minut.

Liczba tych prac nie może przekroczyć;

  • jednej w ciągu dnia (nie dotyczy kartkówek)
  • każda następna praca pisemna z danego przedmiotu może być przeprowadzona wyłącznie wtedy, gdy poprzednia zostanie oceniona i omówiona;

3)      Prace domowe - ćwiczenia, wypracowania, referaty.

a)   nauczyciel zobowiązany jest wziąć pod uwagę to, czy uczniowie są w stanie odrobić zadanie w kontekście planu zajęć edukacyjnych np. z dnia na dzień.

4)      Prace wynikające ze specyfiki danego przedmiotu - doświadczenia, hodowle, prace badawcze, własna twórczość np. plastyczna, projekty  (biorąc pod uwagę samodzielność, pomysłowość i włożony wysiłek).

5)      Aktywność podczas zajęć - umiejętność stosowania posiadanej wiedzy i wykorzystania jej w trakcie bieżących zajęć.